ကမၻာ့ဖလားပြဲလာၾကည့္သည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ကင္မရာအနီးကပ္႐ုိက္မႈ ရပ္တန္႔ရန္ သတိေပး | DVB