ပင္လယ္ေရေအာက္ အင္တာနက္ေကဘယ္လုိင္း တည္ေဆာက္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး | DVB