ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းထား | DVB