ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံု | DVB