ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူေတြအခ်ိန္ရွည္ၾကာ မေစာင့္ႏိုင္ၾကေတာ့ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB