ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအတြက္ ၿဂိဳဟ္တု ၂ လုံးကုိ တ႐ုတ္လႊတ္တင္ | DVB