ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံမည္ | DVB