ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဂ်ာ့ခ်္ကလူနီ ေဆး႐ုံမွဆင္း | DVB