စူပါတုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္း မာရီယာ တ႐ုတ္ကုန္းတြင္းပုိင္း ဝင္ေရာက္ | DVB