အေမရိကန္ ဖ်က္သေဘၤာ ၂ စီး ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ကိစၥ တ႐ုတ္ စိုးရိမ္ | DVB