ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ္ေဆာင္ရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း | DVB