ျပည္သူကို ဖိႏိွပ္ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ ယႏၲရားမျဖစ္ေစရန္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ တိုက္တြန္း | DVB