ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဂ်ရယ္မီဟန္႔ကို ခန္႔အပ္ | DVB