ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္) မီဒီယာကတ္ကိုင္ေဆာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းသူ ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB