ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေစလို | DVB