ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ ‘ေဘာ္ေဘာ္ကေထွာ္’ဟာသ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB