အက္ဖ္ဘီအိုင္စံုေထာက္တဦး၏ မိသားစုႏွင့္ တာဝန္ၾကား စြန္႔စားခန္း ႐ုပ္ရွင္ – Skyscraper (နမူနာ) | DVB