ဘယ္လ္ဂ်ီယံကုိ အႏုိင္ရရန္ ဥ႐ုေဂြးကုိ ကစားသည့္ ေျခစြမ္းမ်ဳိးလုိဟု ျပင္သစ္ေျပာ | DVB