အင္းေလးကန္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ေရသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးေန | DVB