ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ေတာင္သူမ်ား တနသၤာရီတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ | DVB