စစ္ပဲြအလိုမရွိ ျပဇာတ္က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဒဏ္ေငြခ်သည့္အမိန္႔ျပင္ဆင္ေပးရန္ တပ္မေတာ္ အယူခံတင္ | DVB