မသန္စြမ္းႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး တာဟန္းစင္တာ ေနရာအခက္ႀကံဳ | DVB