အင္းေတာ္တြင္ ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါေၾကာင့္ ဝက္မ်ား ေသဆံုး၊ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ | DVB