တ႐ုတ္ အေျမာက္တပ္ တိဘက္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ | DVB