လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB