ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ အေထာက္အပံ့ရရွိ | DVB