စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို ေရႊခ႐ုမ်ား ကိုက္ဖ်က္ဆီးခံရ၍ ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB