ေ႐ြွႊေမွာ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းျပီး ေဒသခံမ်ား က်န္းမာေရးထိခုိက္ | DVB