ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစု လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပင္လယ္စာစက္႐ုံ မီးေလာင္ | DVB