ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ သဗၺညဳဘုရားႀကီးကို တ႐ုတ္ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္မည္ | DVB