ေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ လယ္ေျမထဲ ေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ | DVB