အိမ္အကူ မကရင္မ ေသဆံုးမႈ အိမ္ရွင္တပ္မေတာ္အရာရွိ၏ ဇနီးကို ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆး | DVB