လက္ဖက္ေတာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို  ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္ | DVB