မဲစာရင္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး  လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေပးၾကရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္း   | DVB