တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္စိုက္ခင္းမ်ားကို ႂကြက္မ်ား က်ေရာက္၍ စိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး | DVB