စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ပမာဏအမ်ားဆံုးလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ | DVB