ကမၻာ့ဖလား အႏုိင္အ႐ႈံး တိရစၦာန္ေလးမ်ား၏ ခန္႔မွန္းမႈ ေခတ္စား (႐ုပ္သံ) | DVB