တတိယပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တို႔ ဘံုရပ္တည္ခ်က္တခုရရွိ | DVB