ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေလ့လာရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက တိုက္တြန္း | DVB