ျမစ္တရာႀကိဳးဝိုင္းထဲ ဆင္မုဆုိးမ်ားဖြက္ထားသည့္ တူးမီးေသနတ္မ်ား သိမ္းဆည္းမိ | DVB