ေကာ့မႉးဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္းတြင္ စက္သံုးဆီ အဓိကတင္သြင္းသိုေလွာင္မည္ | DVB