ျမန္မာ့ေလၽွာ္ျဖဴ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဈးကြက္ရရွိေရး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေန | DVB