မြန္ျပည္နယ္က သူနာျပဳဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုုးျမႇင္႔ေရး ၾကန္႔ၾကာေနမႈ စံုုစမ္းမည္ | DVB