မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ ၇၀ ေက်ာ္ေရနစ္ျမဳပ္၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေရထဲေမ်ာပါ | DVB