ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ အကူအညီျဖင့္ သထံုတြင္ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္မည္ | DVB