ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကို မၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ILOညီလာခံတြင္ေတာင္းဆို | DVB