ရခိုင္အေရး ကိုင္တြယ္ပံုမွားရင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ႏိုင္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္သတိေပး | DVB