ျခေသၤပံုပါ စစ္ကိုင္းတုိင္းအမွတ္တံဆိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္အဆို ၾကံ့ခုိင္ေရးအမတ္ကန္႔ကြက္ | DVB