ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ တလံုးတခဲတည္းပင္စင္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိ | DVB