ဘာသာေရးဆက္ႏႊယ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ သာသနာေရးမႉး ခန္႔အပ္မည္ | DVB